+86(21) 5102 9004
氢氧化铈

氢氧化铈

氢氧化铈 分子式:Ce(OH)4xH2O 外观:氢氧化铈为白色粉末。 用途:用于生产高铈化合物。

氢氧化镧

氢氧化镧

氢氧化镧 分子式:La(OH)4xH2O 外观:氢氧化镧为白色粉末。 用途:用于生产高铈化合物。 项目 规格

氢氧化铈

氢氧化铈

氢氧化铈 分子式:Ce(OH)4xH2O 外观:氢氧化铈为白色粉末。 用途:用于生产高铈化合物。

氢氧化镧

氢氧化镧

氢氧化镧 氢氧化镧分子式:La(OH)4xH2O 氢氧化镧外观: 氢氧化镧 为白色粉末。 氢氧化镧用途:用于生产高铈化合物。